Karakter boyutu :
YOL İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

YOL İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Tarih 10 Haziran 2015, 09:48 Editör reşat tula

RİZE İL ÖZEL İDARESİ

YOL İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

RİZE İL ÖZEL İDARESİ Yeşil Yol Projesi kapsamında Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Koçdüzü, Topluca, Eğrisu, Golezena Yaylaları Arası Yol Yapımı İkmal (~2,42 Km) İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2015/71750

1-İdarenin

a) Adresi : Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE

b) Telefon ve faks numarası : (464) 226 09 10 - (464) 226 09 09

c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@rizeozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yol Yapımı (~2,42 Km) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Koçdüzü, Topluca, Eğrisu, Golezena Yaylaları Arasında

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 480 (DörtYüzSeksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Rize İl Özel İdaresi (İhale Servisi) / Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE

b) Tarihi ve saati : 01.07.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin

% 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

İdaremiz tarafından işin yapılabilmesi için gerekli görülen kendi malı (özmal) makine, teçhizat ve

ekipmanın cinsi, yaşı ve miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İstekliler, kendi malı (özmal) olma

şartı aranan ve özellikleri belirtilen bu makine, teçhizat ve ekipman için; bunların ruhsatlarını (tescil

belgelerini) ya da bunların demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit

tutanağını ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporunu veya serbest muhasebeci mali müşavir

(SMMM) raporunu ihale dokümanındaki örneğine uygun olarak teklifleri kapsamında ihale

komisyonuna sunacaklardır. İsteklilerce rapor ya da tutanak sunulması durumunda, ihale

komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeye esas teşkil etmek üzere, bu rapor veya

tutanaklarda listelenen iş makinesi ve araçların markasının, tipinin ve modelinin belirtilmesi

gerekmektedir. (örneğin Mercedes-Benz Axor 3340K Damperli Kamyon, Modeli: 2010, Caterpıllar

336D L Paletli Ekskavatör Modeli: 2008 vb.) İsteklilerin kendi malı (özmal) olma şartı aranan bu

makine, teçhizat ve ekipman için, ruhsat (tescil belgesi) ya da noter tespit tutanağı ya da SMM

veya YMM onaylı demirbaş tespit raporu dışında başka bir belgeyi (yapı araçları bildirgesi, sabit

kıymet listesi vb.) ibraz etmesi durumunda bu belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. İsteklilerin

iş ortaklığı olması durumunda, kendi malı makine, teçhizat ve ekipman için idarece istenilen

sayıdan az olmamak üzere, iş ortaklarından biri veya birkaçı tarafından yukarıda belirtilen

belgelerden herhangi birinin sunulması yeterlidir.

Sıra No Cinsi Yaşı Mülkiyet Durumu Miktarı 1 Paletli Ekskavatör (En az 20 ton, en çok 35 ton çalışma ağırlığında, hidrolik kaya kırıcı tesisatlı) En çok 10 yaşında Kendi Malı (Özmal) 2 Ad. 2 Damperli Kamyon (6x4) En çok 5 yaşında Kendi Malı (Özmal) 2 Ad.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen "(A) Alt Yapı İşleri/V. Grup: Karayolu İşleri

(Altyapı+Üstyapı)" ve/veya bu işler kapsamında yapılan ikmal ve onarım işleri benzer iş olarak

kabul edilecektir.

İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri veya ihale konusu işi içeren iş deneyim belgeleri de

sunulabilecektir. İstekliler tarafından yukarıda belirlenmiş olan benzer işleri de içeren iş deneyim

belgelerinin sunulması durumunda, ihale komisyonu tarafından iş deneyim belgesinin tutarı

değerlendirilirken, belge konusu işin tamamının parasal tutarı (belge tutarı) üzerinden değil,

idaremizce belirlenmiş olan benzer işlere tekabül eden iş kalemlerinin parasal tutarı üzerinden

güncelleme yapılacaktır. Bu nedenle, idaremizce belirlenmiş olan benzer işlere ilişkin iş deneyim

belgesi yerine, bu benzer işleri de içeren bir iş deneyim belgesinin sunulduğu ve benzer iş tutarının

sunulan iş deneyim belgesi üzerinden tespitinin mümkün olmadığı hallerde, idaremizce belirlenmiş

olan benzer iş tutarının tespit edilebileceği son hakediş vb. bilgi ve belgelerin iş sahibi idare

tarafından onaylanmış suretlerinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Geçerli teklifler üzerinden yapılacak değerlendirilmede, her geçerli teklif için hesaplanacak “fiyat dışı unsur toplam çarpanı (TTPÇi)” ile bu tekliflerin çarpılması sonucu bulunacak olan en düşük teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir. İstekliler için hesaplanacak “fiyat dışı unsur toplam puan çarpanı (TTPÇi)”; “indirim puanı çarpanı (İPÇi)” ile “yapılabilirlik ve ekonomiklik puanı çarpanı (YEPÇi)” olmak üzere iki ayrı yöntemle hesaplanacak çarpanların toplamıdır.

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif fiyatı;

FDTFi = (TFçmax x 100) / TTPÇi

formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

FDTFi: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif fiyatı,

TFçmax: Fiyat dışı unsur toplam puan çarpanı en yüksek istekliye ait teklif fiyatı,

TTPÇi: İsteklinin fiyat dışı unsur toplam puan çarpanını (İPÇi +YEPÇi)

ifade eder

A.1. İndirim Puanı Çarpanı Hesabı (İPÇi):

İndirim puanı çarpanın hesabı 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait indirim puanı çarpanı;

İPÇi = (TFmin x 70) / TFi

formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

İPÇi: İsteklinin indirim puanı çarpanını,

TFmin: Geçerli teklifler arasındaki isteklilerce teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TFi: İsteklinin teklif fiyatını,

ifade eder.

A.2. Yapılabilirlik ve Ekonomiklik Puanı Çarpanı Hesabı (YEPÇi):

Sıra No İş Kalemi No İş Kalemi Adı Çarpan Puanı

1 Analiz-1 Kazı Malzemesi İle Stabilize Bakım Yapılması (Malzeme, Serim Yerine Nakli, Su Nakli, Makine İle Serme, Sulama ve Sıkıştırma Dahil) 7,5

2 KGM/14.220 Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Su Altında Menfez Büzü ve Kafa Hendekleri ile Bilimum Kanalların Dar Derivasyon Şeklindeki Kısımlarının Kazılması Temellerinin Kazılması (Makine ile) 7,5

3 KGM/2200-Ö2 Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma Kazısı Yapılması ve Kullanılması (Dolguya Kullanılacak Yarma Kazıları İçin) (Dolguya Gelen Her Cins ve Klastaki Kazı Malzemesinin Sulanması, Sıkıştırılması ve Dolguya Gidecek Malzemenin Nakli Dahil) 7,5

5 KGM/2200-Ö3 Her Cins ve Klastaki Zeminde Yarma Kazısı Yapılması ve Kullanılması 7,5

Toplam 30

Yapılabilirlik puanı çarpanının hesabı 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Puanlamaya konu iş kalemleri ile bu kalemlere karşılık gelen puanlar yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların; aynı iş kalemleri için yaklaşık maliyet hesabında idarece belirlenmiş olan bedellerinin % 70 - % 130 aralığında (% 70’i ve % 130’u dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin tablodaki iş kalemleri için teklif ettikleri bedeller % 70 - % 130 aralığı dışında kalıyorsa, bu istekliler söz konusu iş kalemleri için herhangi bir puan alamayacaklardır. İstekliler için

yapılabilirlik ve ekonomiklik puanı çarpanı (YEPÇi), her bir iş kalemi için verilen puanların toplamı üzerinden hesaplanır.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu teklif bedeli en düşük olan istekliye ait tekliftir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize İl Özel İdaresi (İhale Servisi) / Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Özel İdaresi (İhale Servisi) / Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  23.10.2020
 

23.10.2020..

İzlenme: 7

   
  22.10.2020
 

22.10.2020..

İzlenme: 25

   
  21.10.2020
 

21.10.2020..

İzlenme: 22

   
  20.10.2020
 

20.10.2020..

İzlenme: 24

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

Tüm videolar