Karakter boyutu :
Halk Sağlığı Müdürlüğü

Halk Sağlığı Müdürlüğü

Tarih 12 Ekim 2015, 15:38 Editör reşat tula

2 KALEM AKARYAKIT ALIMI

T.C.
RİZE VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü

2 KALEM AKARYAKIT ALIMI
2 Kalem Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   : 2015/135676
1-İdarenin
a) Adresi : Tophane Mah. Atatürk Cad. No:341  Kat:3 RİZE 53100 RİZE  MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4642130227 - 4642130236
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebi
leceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Halk Sağlığı Müdürlüğünün hizmet  araçlarında ve Jeneratörde  kullanılmak üzere 5.000 LT.  Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve  35.000 LT. Motorin (Eurodisel) Mal  Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer  alan ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- Araçlara akaryakıt teslimi esas  olarak TTS (Taşıt Tanıma Sistemi)  ile yapılacaktır. 2- Jeneratör depoları:  Güneyce Sağlık Evi İkizdere TSM  İyidere TSM Pazar TSM Kalkandere  TSM Fındıklı TSM Ardeşen TSM  Çamlıhemşin TSM Çayeli TSM  Derepazarı TSM Merkez TSM  Hemşin TSM
c) Teslim tarihleri : 1- Müdürlüğe bağlı hizmet araçlarının  depolarına TTS ile dolup yapılacaktır.  2- İhtiyaç duyulan motorinin miktarına  bakılmaksızın Teknik Şartnamenin  Madde 8/B bendinde yer alan  birimlere 24 saat içerisinde yüklenici  firma tarafından birimlerin jeneratör  depolarına herhangi bir ücret  istemeden, istenilen miktardaki  motorinin transportu sağlanacaktır.  3- İş 01.01.2016 tarihi ile başlayıp  31.12.2016 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü-  Satınalma Birimi Tophane Mah.  Atatürk Cad. No:341 Kat:3 RİZE
b) Tarihi ve saati : 26.10.2015 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgesi, i) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi, o) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi, p) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesi r) İhaleye iştirak edecek olan akaryakıt firmasının, bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım firmasının bayilerinden Rize il merkezi sınırları içerisinde en az 1 (bir) ve ilçelerde ise en az 5 (beş) adet TTS sistemi bulunan istasyon olacaktır. Bu durum bayisi bulunulan firmadan alınan yazı ile tevsik edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü-Satınalma Birimi Tophane Mah. Atatürk Cad. No:341 Kat:5 RİZE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü-Satınalma Birimi Tophane Mah. Atatürk Cad. No:341 Kat:5 RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  02.10.2020
 

02.10.2020..

İzlenme: 1

   
  01.10.2020
 

01.10.2020..

İzlenme: 4

   
  30.09.2020
 

30.09.2020..

İzlenme: 9

   
  29.09.2020
 

29.09.2020..

İzlenme: 17

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar