Karakter boyutu :
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Tarih 16 Ekim 2015, 11:41 Editör reşat tula

RİZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞL.MD.

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

RİZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞL.MD.

Rize Şehir Merkezi ve 46 Mahalle Temizliği Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2015/134818

1-İdarenin

a) Adresi

:

PIRIÇELEBI MAH.MENDERES BULV. BEL.HIZ.BINASI KAT:2 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642141490 - 4642144091

c) Elektronik Posta Adresi

:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

160 Personel ile 46 Mahallenin Temizliği ve Çöpünün Nakli 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Rize Belediyesine bağlı 46 mahalle

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası Kat:3 Encümen Toplantı Salonu RİZE

b) Tarihi ve saati

:

23.11.2015 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış K1 Yetki Belgesi veya C2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden en az birine sahip olması ve bu belgenin aslı veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 180 hp motor gücünde 11 m3 Atık Kapasiteli) 1 Adet

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 145 hp motor gücünde 7 m³ Atık Kapasiteli) 12 Adet

Damperli Kamyon (en az 145 hp motor gücünde 3,5 ton Atık Taşıma Kapasiteli) 1 Adet

Vakumlu Yol Süpürme Aracı (en az 145 hp motor gücünde 4 m3 Atık Kapasiteli) 1 Adet

Mini Damper Çöp Toplama Aracı (en az 125 hp motor gücünde 3 m3 Atık Kapasiteli) 2 Adet

Mini Damperli Çöp Kamyoneti (En az 2 m3 atık taşıma kapasiteli,N1 sınıfı kamyonet 4x2 % 100 elektirikli T.C. Karayollarında plaka ile kullanılabilen, Araç yasal olarak Karayollarında seyredebilecek ruhsata sahip, motor gücü en az 10 kw  olan, 96 V 180 A/h jel tipi akü sistemli, en 8 saat çalıma süresi olan, en az 1380 mm boşaltma yüksekliği olan) 1 Adet

Elektirikli Vakumlu Yol Süpürme Aracı : (360 lt atık kapasiteli, % 100 elektirikli Vakumlu Yol Süpürme aracı, araç dar sokaklarda çalışacağından, genişliği en fazla 1100 mm, en az 100 lt temiz su kapasitesine sahip, en az 4 kw motor gücünde olan) 1 Adet

Romörklu Taşıyıcı (en az 45 hp motor gücünde) 1 Adet

Arazöz (en az 240 hp motor gücünde, 9 Ton Su Taşıma Kapasiteli)  1 Adet

Konteyner Yıkama ve Dezenfekte Aracı (Kombi Tipi) (en az 240 hp motor gücünde) 1 Adet

Kontrol ve Destek Amaçlı Çift Kabin Kamyonet (en az 120 hp motor gücünde)1 Adet

Kontrol ve Destek Amaçlı Binek Araç (en az 60 hp motor gücünde) 2 Adet

Çekici (4x2 en az 440 Hp motor gücünde) 1 Adet

Elektirkli Elle Motorlu Çöp Toplama Araç 1 Adet

Semitryeler (çalışma sırasında ulaşımda güvenlik sebebi, yol eğimi ve virajlar göz önüne alındığında tehlike oluşturmaması için en fazla 11,50 m uzunluğunda, en fazla 55 m3 atık taşıma kapasiteli, sıkıştırma veya boşaltma perdeli olcak şekilde çalışabilen) 3 Adet

 

Araçlar 2013 Model ve Üzeri olacaktır.

Yukarıda belirtilen bu iş kapsamında çalışacak araçlardan Kendi Malı olması gereken araçlar aşağıda belirtilmiştir.

 Semitryeler (çalışma sırasında ulaşımda güvenlik sebebi, yol eğimi ve virajlar göz önüne alındığında tehlike oluşturmaması için en fazla 11,50 m uzunluğunda, en fazla 55 m3 atık taşıma kapasiteli, sıkıştırma veya boşaltma perdeli olcak şekilde çalışabilen) 2013 model ve üzeri 1 adet kendi malı olacaktır.

Çekici (4x2 en az 440 Hp motor gücünde) 2013 model ve üzeri 1 adet kendi malı olacaktır.

Elektirikli Vakumlu Yol Süpürme Aracı : (360 lt atık kapasiteli, % 100 elektirikli Vakumlu Yol Süpürme aracı, araç dar sokaklarda çalışacağından, genişliği en fazla 1100 mm, en az 100 lt temiz su kapasitesine sahip, en az 4 kw motor gücünde olan) 2013 model ve üzeri 1 adet kendi malı olacaktır.

Mini Damperli Çöp Kamyoneti (En az 2 m3 atık taşıma kapasiteli,N1 sınıfı kamyonet 4x2 % 100 elektirikli T.C. Karayollarında plaka ile kullanılabilen, Araç yasal olarak Karayollarında seyredebilecek ruhsata sahip, motor gücü en az 10 kw  olan, 96 V 180 A/h jel tipi akü sistemli, en 8 saat çalıma süresi olan, en az 1380 mm boşaltma yüksekliği olan) 2013 model ve üzeri 1 adet kendi malı olacaktır.

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (en az 180 hp motor gücünde 11 m3 Atık Kapasiteli) 2013 model ve üzeri 1 adet kendi malı olacaktır.

Araçlara ait ruhsatlar ve/veya trafik tescil belgesi ekinde araç kapasite, güç ve teknik özelliklerine ait dokümanlar teklif ile birlikte sunulacaktır.

  Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
  Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
   İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

 

 

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

1) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aslı veya noter onaylı olarak sunacaktır.

2) ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini aslı veya noter onaylı olarak sunacaktır.

3) TS 13111 Kent Temizliği Yapan İşyerleri İçin Hizmet Yeterlilik Belgesini aslı veya noter onaylı olarak sunacaktır.

 

 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 Bu İhalede benzer iş olarak yüklenici tarafindan temin edilmiş araç ve makine ile yapılan kent temizliği hizmetleri bir bütün olarak benzer iş   kabul edilecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası Kat:2 İhale Bürosu Şefliği RİZE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası Kat:2 İhale Bürosu Şefliği RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 


Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  23.10.2020
 

23.10.2020..

İzlenme: 7

   
  22.10.2020
 

22.10.2020..

İzlenme: 25

   
  21.10.2020
 

21.10.2020..

İzlenme: 22

   
  20.10.2020
 

20.10.2020..

İzlenme: 24

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

Tüm videolar