Karakter boyutu :
RİZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih 09 Aralık 2015, 15:57 Editör reşat tula

RİZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HİZMET ARAÇLARININ 2016 YILI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi   : 7
Yasal Kapsam   : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ...  100.777,00
Ortak Alım  : Hayır
Sınır Değer :  İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personele Dayalı :  Hayır  12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir. 
RİZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HİZMET ARAÇLARININ 2016 YILI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HİZMET ARAÇLARININ 2016 YILI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2015/174089
1İdarenin
a) Adresi : EMINETTIN MAHALLESI  MENDERES BULVARI 53100 RİZE  MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4642144618  4642144618
c) Elektronik Posta Adresi : rizelojistik@egm.gov.tr
ç)  İhale  dokümanının  görüle
bileceği  internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam (127) hizmet aracının  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı içinde bulunan  idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eminettin Mahallesi, Menderes  Bulvarı üzeri Rize İl Emniyet  Müdürlüğü Merkez/RİZE
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin  bitiş tarihi 31.12.2016
3 İhalenin
a) Yapılacağı yer : RİZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ  BRİFİNG SALONU KAT:2 RİZE
b) Tarihi ve saati : 18.12.2015  14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli; İhaleye teklif veren sigorta şirketleri kendilerine, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk  Sigortası  branşında  çalışmaya  yetkili  olduklarına  dair  ruhsatı  ibraz  edeceklerdir.  Acenteler  bağlı  bulunduğu  sigorta şirketinin "Yetkili Acente"si olduğuna ilişkin belgenin aslını veya "aslı idarece görülmüş" suretini veya noter tastikli suretini sunacaktır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  29.09.2020
 

29.09.2020..

İzlenme: 6

   
  28.09.2020
 

28.09.2020..

İzlenme: 13

   
  26.09.2020
 

26.09.2020..

İzlenme: 15

   
  25.09.2020
 

25.09.2020..

İzlenme: 21

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

Tüm videolar