Karakter boyutu :
Vergide Elektronik Tebligat Dönemi Uzatıldı

Vergide Elektronik Tebligat Dönemi Uzatıldı

Tarih 29 Aralık 2015, 17:57 Editör reşat tula

Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Muammer Berberoğlu, vergide elektronik tebligat döneminin 1 Nisan 2016’ya uzatıldığını açıkladı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 29 Aralık 2015 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu 467 nolu Genel Tebliğ ile daha önce VUK 456 Tebliğ ile 01.01.2016 tarihinden itibaren kağıt ortamında ve el ile yapılan  tebligatları elektronik ortamda yapılması ile ilgili süreyi tebliğde değişiklik yaparak 01.04.2016 tarihine uzattı. Konu  hakkında açıklama yapan Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Muammer Berberoğlu, “Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri  için 31.03.2016 tarihine kadar bağlı bulundukları  vergi dairelerine bizzat müracaat etmeleri ve e-tebligat şifrelerini almaları gerekmektedir “ dedi.

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Söz konusu tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evraklar, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Bu tebliğ ile  elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

KURUMLAR VERGİSİ  MÜKELLEFLERİ ;

Kurumlar vergisi  mükelleflerin; bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya noterden verilmiş vekaletnameyle yetkili kişiler aracılığı ile 1 Nisan 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini vergi dairelerine dilekçe ile müracaat ederek  tamamlamaları gerekmektedir.

 GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ;

Gelir vergisi mükellefleri , söz konusu bildirimi kendileri veya  elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla 01 Nisan 2016 tarihine kadar gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine dilekçe ile bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

İSTEĞE BAĞLI; olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

Başkan Muammer Berberoğlu, “Maliye Bakanlığı tarafından uzatılan süreye dikkat edilerek  mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 31 Mart 2016 tarihine kadar vergi dairesine müracaat etmeleri aksi halde ” Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için VUK Kanunun Mükerrer 355 inci maddesini gereği ceza uygulanacaktır” dedi.


Rize Haberleri

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR TOPLAM 12708 METRE KORUGE BORU ALINACAKTIR

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞI