Karakter boyutu :
RİZE BELEDİYESİ FEN İŞL.MD.

RİZE BELEDİYESİ FEN İŞL.MD.

Tarih 25 Ocak 2016, 15:33 Editör reşat tula

AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan süresi İçin yaklaşık Maliyet : 3.adım...-201.563,00-  1.539.538,00 
Ortak Alım : Hayır
AYDINLATMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
RİZE BELEDİYESİ FEN İŞL.MD.
Rize Merkez Mahallelerinde Bulunan 7 Adet Üst Geçidin Led Teknolojiyle aydınlatma malzeme alımı(Montaj dahil) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İhale Kayıt Numarası : 2016/13963
1-İdarenin
a) Adresi : PIRIÇELEBI MAH.MENDERES  BULV BEL.HIZ.BINASI KAT:2 53100  RİZE MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4642130199 - 4642144091
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebi
leceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Led Wallwaster, Led Trafosu, Kablo,  Dijital sayaç, vb. 19 Kalem Elektirk  Malzemesi Alımı
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan  ihale dokümanı içinde bulunan    idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fen İşleri Müdürlüğü göstergeci  yerlere
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra  60(altmış)gün içerisinde Mal Alımları  İhale Uygulama Yönetmeliği,Mal  Alımları Muayene ve Kabul  Yönetmeliği ve Teknik Şartname'ye  Göre teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı  Belediye Hizmet Binası Kat:3    Encümen Toplantı Salonu RİZE
b) Tarihi ve saati : 19.02.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a)İmalatçı ise imalatçı olduğuu gösteren belge veya belgeler
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukaridaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi sicil Belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu mesek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterllik Belgesi,
ç)İstekli Yetkili satıcı işe adına düzenlenen yetkili Satıcı Belgesi
d)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli istekli adına düzenlenmiş ve taklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
Bu hükümler çerçevesinde idare tarafından isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası Kat:2 İhale Bürosu Şefliği RİZE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası Kat:2 İhale Bürosu Şefliği RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  05.12.2020
 

05.12.2020..

İzlenme: 7

   
  04.12.2020
 

04.12.2020..

İzlenme: 7

   
  03.12.2020
 

03.12.2020..

İzlenme: 9

   
  02.12.2020
 

02.12.2020..

İzlenme: 19

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar