Karakter boyutu :
RİZE KAMU HASTANE BİRLİĞİ

RİZE KAMU HASTANE BİRLİĞİ

Tarih 22 Şubat 2016, 17:58 Editör reşat tula

SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

RİZE KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ UYARINCA 05-05-2004 TARİHLİ VE 25453 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ESAS VE USÛLLERE GÖRE, SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNA YÖNELİK (SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ) HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/38922

1-İdarenin

a) Adresi : Eminettin Mh. Rize Devlet Hastanesi Kat:1 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası : 4642174475 - 4642174465

c) Elektronik Posta Adresi : khb53.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

Radyoloji Teknisyeni (Ortaöğrenim Mezunu, Brüt Asgari Ücretin %75 Fazlası) 7 İşçi, Radyoloji Teknikeri (Önlisans ve Daha Yüksek Öğrenim Mezunu, Brüt Asgari Ücretin %100 Fazlası) 4 İşçi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Birliğimize bağlı T.C. S.B. Rize KHB Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bağlı birimleri.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İhale Salonu (Eminettin Mah.Valilik Karşısı Rize Devlet Hastanesi Kat:1 Merkez/RİZE)

b) Tarihi ve saati : 17.03.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Gerçek kişi istekliler İçin; a)Diploma veya mezuniyet belgesinin,b)Nüfus cüzdan sûretinin,c)İkâmetgâh belgesinin,d) Adli sicil kaydı belgesinin,

Tüzelkişi istekliler ise istihdam etmeyi taahhüd ettikleri gerçek kişilere ait;a)Diploma veya mezuniyet belgelerinin,b)Nüfus cüzdan sûretlerinin,c)İkâmetgâh belgelerinin,d)Gerçek kişiler ile aralarında akdedilmiş olan iş akdinin, e) Gerçek Kişilere ait Adli sicil kaydı belgelerinin, Asıllarını veya noter onaylı sûretlerini veya “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan sûretlerini İhale Teklif Zarfında sunulması zorunludur.

Ayrıca Teknik puanların tespit edilmesi ve bu çerçevede ekonomik açıdan en avantajlı teklif/tekliflerin belirlenebilmesi için;

-Gerçek kişi isteklilerin ve istihdam etmeyi taahhüd ettikleri gerçek kişiler için tüzelkişi isteklilerin;a)Öğrenim durumlarının,b)Mezuniyet not ortalamalarının,c)Evvelce teklif verecekleri hizmet branşı ile alakalı olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sağlık kuruluşlarında ya da kendi nam ve hesaplarına çalışılmış ise, buna dair ispatlayıcı belgelerinin ( hizmet cetveli, emeklilik belgesi, SSK kaydı, Bağ-Kur kaydı gibi) d)Herbir hizmet branşı için, teknik puan kriterleri cetvelinin 3.b. maddesinde belirtilen özellikli alanlarda ve görevlerde çalışılmış ise, buna daîr ispatlayıcı belgelerinin (hastane idaresince verilmiş belgeler vb.) e)Hizmeti satın alan idare bünyesinde evvelce teklif verecekleri hizmet branşları ile alakalı olarak görev yapılmış ise, bu görevin başarılı bir şekilde

ve en az bir yıl süre ile ifa edildiğine ilişkin İdare’den alınmış belgenin, f)Varsa, teklif verecekleri hizmet branşı ile alâkalı olarak görülmüş kurs ve sertifikasyon programlarına ilişkin belgelerin,

g)Varsa, yabancı dil düzeyini gösterir belgenin, İhale Teklif Zarfında idareye sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektöre yapılan personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet işi.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

a) Taban İşçilik Maliyeti:İşe ait Brüt Asgari Ücretin %75 fazlası ve %100 fazlası üzerinden teklif alınan kalemlerde Ulusal Bayram Resmi Tatil vb günleri dahil Taban Maliyet; 05-05-2004 tarihli ve 25453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller"e göre Ekap İşçilik Modülü üzerinden ilgili kalemlerde Brüt Asgari Ücretin %75 Fazlası ve Brüt Asgari Ücretin %100 Fazlası ayrı ayrı hesaplanmak suretiyle Asgari İşçilik Maliyeti'ndeki fiyatlar (Sözleşme ve Genel Giderler Hariç) olarak hesap edilmiş olup; bu fiyatların altında teklif verilmesi halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

b)Teknik Puan Hesaplama :Hizmet alımı işlemlerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük teklifin değil, en yüksek teknik puana sahip isteklilerden fiyatı en uygun olanın tespit edilmesi esastır.

İşin yaklaşık maliyeti ile isteklinin teklif bedeli çarpılarak, fiyat dışı unsurlar vasıtasıyla tespit edilmiş bulunan teknik puana bölünür ve teklife esas katsayı bulunur.

Bu çerçevede; fiyat dışı unsurlar olarak öngörülen teknik puan kriterleri ve bunların toplam teknik puan içindeki ağırlıklarına örnek teşkil etmek üzere hazırlanan cetvel ek teknik şartnamede gösterilmiştir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İlan Tarihi:23.02.2016 ilan no:96


Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  01.10.2020
 

01.10.2020..

İzlenme: 3

   
  30.09.2020
 

30.09.2020..

İzlenme: 8

   
  29.09.2020
 

29.09.2020..

İzlenme: 17

   
  28.09.2020
 

28.09.2020..

İzlenme: 18

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar