Karakter boyutu :
RİZE İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

RİZE İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Tarih 22 Mart 2016, 14:18 Editör reşat tula

RİZE İLİ KAMU HASTANELER GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARIN TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, GERİ KAZANIM/BERTARAF EDİLMESİ VE/VEYA ARA DEPOLANMASI İŞİ

RİZE İLİ KAMU HASTANELER GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK KURULUŞLARIN TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, GERİ KAZANIM/BERTARAF EDİLMESİ VE/VEYA ARA DEPOLANMASI İŞİ

RİZE İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Rize İli Kamu Hastaneler Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Kuruluşların Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi ve/veya Ara Depolanması İşihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/86926

1-İdarenin

a) Adresi

:

Eminettin Mh. Rize Devlet Hastanesi Kat:1 53100 RİZE MERKEZ/RİZE

b) Telefon ve faks numarası

:

4642174475 - 4642174465

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb53.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12150 Kg Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne Sağlık Tesislerinin Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması, Geri Kazanımı/Bertaraf Edilmesi Hizmeti Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

1-R.T.E ÜNV. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2- RİZE DEVLET HASTANESİ 3- KAÇKAR DEVLET HASTANESİ 4- İSHAKOĞLU ÇAYELİ DEVLET HASTANESİ 5- FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ 6- GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE HASTANESİ 7-RİZE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Ay) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Rize Devlet HAstanesi Eğitim ve Toplantı Salonu (Rize Devlet Hastanesi Kat:2 Valilik Binası Kaşısı Rize Merkez)

b) Tarihi ve saati

:

05.04.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

a)Yüklenici firma Genel Sekreterliğimiz ile Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizin faaliyetlerinden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan verilmiş olan Ara Depolama Tesisi Lisansı veya Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaktır.

b) Yüklenici firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım ve bertaraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmelerin asıllarını veya noter tasdikli suretini teklif zarfında sunacaktır.

c)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden tehlikeli atık taşıyan firmalar için Lisans Belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi olmalıdır. Kendi araçları yok ise bu konuda lisans almış firma ile sözleşmesi bulunmalı ve araçlar T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri teklif zarfında sunulacaktır.Araç şoförlerine ait Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası (ADR veya SRC5 Belgesi) bulunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma Birimi (Rize devlat Hastanesi Binası Kat:1 Rize Merkez) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Merkezi Satınalma Birimi (Rize Devlet Hastanesi Kat:1 Valilik Binası Kaşısı Rize Merkez) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 İLAN TARİHİ:23.03.2016                       İLAN NO:159


Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  02.10.2020
 

02.10.2020..

İzlenme: 5

   
  01.10.2020
 

01.10.2020..

İzlenme: 9

   
  30.09.2020
 

30.09.2020..

İzlenme: 14

   
  29.09.2020
 

29.09.2020..

İzlenme: 17

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar